Japan (JP):
4 players

Japan


Player

Rank

Club

Attendance

  Kichi Matsumoto   1k  Nam ban  ☑ ☑ ☐ 
  Satoshi Sakashita   2k    ☑ ☑ ☑ 
  Sara Nishi   6k  Ryokusei Saitama  ☐ ☑ ☑ 
  Kotaro Nishi   20k  Go 7  ☐ ☑ ☑